Fra billedgalleriet

Det gjelder a sikte godt.jpg

Besøkende

Vi har 3 gjester her nå

Besøk oss på Facebook!

Nå kan du besøke Norsk Newfoundlandshundklubb på Facebook!Adressen vår er:
https://www.facebook.com/
norsknewfoundlandshundklubb
NNK Lover PDF Skriv ut E-post

Lover for Norsk Newfoundlandshundklubb
Lover for Norsk Newfoundlandshundsklubb stiftet 1.januar 1984
Vedtatt av årsmøtet 24. mars 2012, med senere endringer, senest av 30.03.2019
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 28.08.2019

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Newfoundlandshundklubb og forkortes til NNK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub
(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen newfoundlandshund.
Klubben har verneting i Oslo.

§1-1-1 Emblem

Klubbens emblem og navn er beskyttet, og skal ikke brukes uten klubbens tillatelse. Avdelinger og
kontaktledd bruker emblemet sammen med fylke og/eller avdelingsnavn.
Klubbens emblem skal være større enn avdeling/kontaktledd emblem.

§1-2 Formål

NNK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av newfoundlandshunden. NNK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger og kontaktledd

§1-4 Tilknytning og organisering

NNK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
NNK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.
Person nektet tatt opp i klubben, kan anke avslaget i henhold til NKKs til enhver tid gjeldene disiplinærbestemmelser. Det er mulig å tegne familiemedlemskap i tilknytning til et hovedmedlemskap.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NNK og NKKs virksomhet, samt å følge NNK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-1-1 Æresmedlem

Medlemmer kan overfor årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlem av klubben. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall, og det voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til
NNK.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til NNK.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover
Kap. 7.Ved opphør av medlemskap vil hele eller deler av kontingent ikke bli tilbakebetalt.
§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av NNKs årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap. 7 om Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og skal avholdes hvert år i mars eller april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av godkjente stemmer (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming, inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.

Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Forhåndsstemmer må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet i henhold til innkalling for å
være gyldige. Forhåndsstemmer er kun mulig ved personvalg.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med kasserer og revisors beretning
- Budsjett for neste år.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 31.januar.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
  må være styret i hende senest 31. januar.

.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer, Innkallingen og
dagsorden, samt gi observatører rett til å være tilstede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med kasserers og revisors beretning.
e) Behandle budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye
saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent.

Velge:

- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- 3 Styrerepresentanter for 2 år
- 2 vararepresentanter for 2 år

- Revisor med vararevisor for 2 år

i) Valgkomite med leder og 2 øvrige representanter for 2 år samt 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppsatt på sakslisten kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til Valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister.

Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte, kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50%+1 stemme, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
- oppnevne og avvikle kontaktledd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg, redaktør etc.
- opprette og avvikle avdelinger
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- utpeke person til representantskapsmøtet

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 representanter, samt 1 vararepresentant. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes. Valgkomiteen leder valget på årsmøtet.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Avdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet
bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt
forfalt kontingent og er tilknyttet i vedkommende avdelingsdistrikt, kan delta med stemmerett eller
være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Aktiviteter i avdelingene skal skje etter retningslinjer for slike som til enhver tid er fastsatt av styret.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall
• Flest stemmer

Alminnelig flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall
• 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.