NNK Lover Skriv ut

Lover for Norsk Newfoundlandshundklubb
stiftet 1. januar 1984

Vedtatt av årsmøtet 24. mars 2012
Revidert av styret 11. mars 2015

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Newfoundlandshundklubb og forkortes til NNK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Newfoundlandshund.

Klubben har verneting i Oslo.

 

§1-1-1 Emblem

Klubbens emblem og navn er beskyttet, og skal ikke brukes uten klubbens tillatelse. Avdelinger og kontaktledd bruker emblemet sammen med fylke og/eller avdelingsnavn.

Klubbens emblem skal være større enn avdeling/kontaktledd emblem.

 

§1-2 Formål

Klubben har til formål å ivareta hunden og hundeholdets interesser i Norge, og samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NNK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer er:

 -    Årsmøtet

 -    Ekstraordinært årsmøte

 -    Styret

 -    Valgkomite

 -    Avdelinger og kontaktledd

  

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

 

§2-1 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem, person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben kan anke avslaget til NKKs Appellutvalg. Det er mulig å tegne familiemedlemskap i tilknytning til et hovedmedlemskap.

 

§2-1-1 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlem av klubben. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall, og det voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler en grunnkontingent til NKK, med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte etter forslag fra styret.

 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent.

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Newfoundlandshundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Newfoundlandshundklubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a)    Utmeldelse

b)    Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)    Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)    Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

Ved opphør av medlemskap vil hele eller deler av kontingent ikke bli tilbakebetalt

 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover kap. 7 om disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 20. mai.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av godkjente stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet blir forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs betalt kontingent.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Forhåndsstemmer må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet i henhold til innkalling for å være gyldige. Forhåndsstemmer er kun mulig ved personvalg.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med 3 representanter med talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

-    Dato, tid og veibeskrivelse

-    Dagsorden

-    Årsberetning

-    Regnskap med kasserer og revisors beretning

-    Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende innen 31.desember.

-    Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver

-   Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndstemmer, Innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være tilstede.

-   Oppnevne møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt tellekorps.

-   Behandle årsberetning.

-   Behandle og eventuelt godkjenne regnskap med revisors beretning.

 -   Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden er i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid behandling av kontingent.

-   Kun saker oppsatt på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

-   Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

Velge:

a)  Leder for 1 år

b)  Nestleder for 2 år

c)  3 Styremedlemmer for 2 år

d) 2 varamedlemmer for 2 år

e)  Revisor med vararevisor for 2 år

f)  Valgkomite med leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år samt vararepresentanter for 1 år

g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppsatt på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Forslag til valg sendes Valgkomiteen, forslag på saker sendes til Styret innen forslagsfristen.

 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap. 4 Styret m.v.

 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet.

 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede, samt leder eller nestleder. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

-    lede klubben mellom årsmøtene

-    avholde årsmøte

-    drive klubben i samsvar med klubbens formål

-    gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

-    utnevne kontaktledd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg, og redaktør og etc.

-    søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

-    velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

-    utpeke person til representantskapsmøtet

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Valgkomiteen leder valget på årsmøtet.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 

§6-3  Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål for newfoundlandshund.

 

§6-4 Avdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt forfalt kontingent og er tilknyttet i vedkommende avdelingsdistrikt, kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

Aktiviteter i avdelingene skal skje etter retningslinjer for slike som til enhver tid er fastsatt av styret.

 

 

 

Definisjoner

 

Alminnelig flertall

Flertall av godkjente stemmer er for forslaget. - Blanke stemmer er gyldige stemmer.

 

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. - Blanke stemmer er gyldige stemmer.